Teklif Formu K.V.K.K Dökümanlar & E-Katalog +90 (212) 559 98 66
K.V.K.K. ‘’AYDINLATMA METNİ’’

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ‘’AYDINLATMA METNİ’’

Mega Çelik Yapı San.Tic.Ltd.Şti olarak Kişisel Verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Şirket olarak, Şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü Kişisel Verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’ na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla, Kişisel Verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metninde geçen;

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(‘’KVKK’’): 07/04/2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nu,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

Veri Sorumlusu:

KVKK uyarınca muhatap, tedarikçi, müşteri, çalışan, stajyer, ziyaretçi vb. sıfatları ile paylaştığınız Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu olarak belirlenen Mega Çelik Yapı San.Tic.Ltd.Şti tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşletme Amaçları

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel Verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel Verileriniz, Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’ nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen Kişisel Verileri İşleme Şartları ve Amaçları uyarınca;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.

 

2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan Kişisel Verileriniz; Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’ nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin Sözleşme ve Yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan Kişisel Verileriniz KVKK’ nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4.Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11.Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün(otuz gün)içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel verileri Korum Kurulu’ nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;

 1. Kişisel Veri İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Veri işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp, kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde ve yurtdışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
 7. (E) ve (F) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle, zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 Sayılı Kanun’ un 13. Maddesinin 1.fıkrası ve 30356 sayılı ve 20.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’ e daha önceden bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurularda sadece Başvuru Sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup, aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’ in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve fax numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek Veri Sorumlusu olarak Şirketimizin ‘’Mega Çelik Yapı San.Tic.Ltd.Şti - Cumhuriyet mah. Ali Osman Çelebi Bulvarı No:93/A Daire 9300 Çorlu/TEKİRDAĞ’’ adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna www.megacelik.com.tr adresimizin KVKK bölümünden erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@megacelik.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı megacelik@hs02.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.