Teklif Formu K.V.K.K Dökümanlar & E-Katalog +90 (212) 559 98 66
KAMERA AYDINLATMA METNİ

Mega Çelik Yapı San.Tic.Ltd.Şti Tesisleri İçerisinde Yer Alan 

Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mega Çelik Yapı San.Tic.Ltd.Şti tarafından hazırlanmıştır. 

Tesislerimiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cepheleri, depolar, hizmet birimleri alanlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, bina dış ve iç güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve denetlenmektedir.

Kamera kayıtları nedeniyle işlenen kişisel veriler, 6698 sayılı yasanın 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik yolla işlenmekte ve 30 gün süreyle tutulmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat uyarınca talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Bu kapsamdaki talepleriniz 30 gün içerisinde ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin tarafımızca cevaplanmaktadır.

Bu kapsamdaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre ‘’Mega Çelik Yapı San.Tic.Ltd.Şti Cumhuriyet Mah. Ali Osman Çelebi Bulvarı No : 93/A Daire 9300 Çorlu / Tekirdağ’’ adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Başvuru formuna www.megacelik.com.tr adresimizin KVKK bölümünden erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@megacelik.com.tr  e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı megacelik@hs02.kep.tr  KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.